Www8

Trường kinh doanh Columbia

Tập trung vào các vấn đề chiến lược, quản lý và chính sách trong viễn thông, máy tính và phương tiện truyền thông đại chúng điện tử.

Trường kinh doanh Columbia

Trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn cầu với bằng MBA của Trường Kinh doanh Columbia. Chương trình Quản lý Dược phẩm và Chăm sóc Sức khỏe của chúng tôi trang bị cho sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo toàn diện được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự phức tạp ngày càng tăng của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.